Wspólnicy spółki Apartamenty Nad Sołą Sp. z o.o. Sp. K. podjęli decyzję o zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej podejmując uchwałę w przedmiocie przekształcenia spółki w spółkę komandytowo – akcyjną.

Przekształcenie nastąpiło w dniu 23 lutego 2022 roku na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS.

W świetle powyższego z dniem wydania postanowienia spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Nie uległy zmianie numery NIP i REGON.

Wskazujemy aktualne od dnia 23 lutego 2022 roku dane spółki:

Firma spółki: Apartamenty Nad Sołą Susuł & Strama Spółka Komandytowo – Akcyjna

Adres spółki: ul. Dąbrowskiego 30, 32-600 Oświęcim

NIP: 5492459591

REGON: 386826318

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000955662